ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ฐานทัพเรือพังงา พร้อมดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด

Release Date : 27-11-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ฐานทัพเรือพังงา พร้อมดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ฐานทัพเรือพังงาเป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีหน้าที่ในการส่งกำลังบำรุงแก่กำลังทางเรือของกองทัพเรือที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งดำเนินการด้านการกิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวแสดงความชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่า "ท่านทั้งหลายคือหน่วยรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้น ที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้กับเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการลัก ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ นับว่าเป็นตัวแทนของกองทัพเรือที่ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปทำ ให้ประชาชนมีความเข้าใจในภารกิจของทหารเรือดียิ่งขึ้น ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ซึ่งจะต้องเสียสละความสุขส่วนตนมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากต้นสังกัดและครอบครัว ผมจึงขอเป็นตัวแทนข้าราชการกองทัพเรือ ขอบคุณทุกท่าน"

  

  

  

   โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ รวมถึงการจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ที่พักอาศัยของกำลังพลกองทัพเรือและรับฟังสภาพปัญหาที่พักอาศัย ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือให้ความสำคัญ อันนำไปสู่การเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพที่พักของข้าราชการกองทัพเรือในทุกพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อที่ ๓ ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  

ในโอกาสนี้ นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ซึ่งร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือในการตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ได้ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือ คณะทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารของสมาคมภริยาทหารเรือ ปล่อยเต่าทะเล ซึ่งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ฐานทัพเรือพังงา อนุบาลไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณหน้าชายหาดในพื้นที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ แหลมพันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบ ครัวข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมทั้งบำรุงขวัญและมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ครอบครัวและบุตรข้าราชการที่ป่วยติดเตียงในอา คารที่พักอาศัยส่วนกลาง จากนั้นเดินทางไปมอบสิ่งของและทำกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กตะวันฉายที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โดยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับชีวิตครอบครัวปกติและส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของสมาคมภริยาทหารเรือในการดูแลสวัสดิภาพแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ รวมถึงการดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แก่สังคมตลอดอย่างต่อเนื่อง

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ฐานทัพเรือพังงา พร้อมดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง