เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายและการปราบปรามการค้ามนุษย์

Release Date : 05-01-2022 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายและการปราบปรามการค้ามนุษย์

พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เดินทางไปติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานของ ศรชล. ในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี คณะกรรมการบริหารจากหน่วยงานหลักของ ศรชล. และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ รวมถึง นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

 

 

ด้าน พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษก ศรชล. กล่าวว่า การติดตามการดำเนินการตามนโยบายฯ ในครั้งนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามประกอบด้วย การดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่สำคัญคือการดำรงความต่อเนื่องในการกำกับดูแลหน่วยงานที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับการรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในส่วนของประเทศไทย จากปีที่ผ่านมาให้ปรับระดับขึ้นจากระดับบัญชี ๒ กลุ่มประเทศเฝ้าระวัง (TIER2 WATCH LIST) ต่อไป โดยทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้จะมี ตัวแทนมูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน (NGO) โดยมีพันธกิจหลัก คือ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงาน การค้ามนุษย์ การทำลายสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม ตลอดจนการต่อต้านการทำประมง IUU ร่วมสังเกตการณ์การติดตามการดำเนินการตามนโยบายฯ ของ ศรชล. ในครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายฯอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการงานสำคัญ อาทิ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ศรชล. ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายภาคประมงทะเล และการปราบปรามการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ระลอกที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน การอำนวยการและประสานงานในการตั้งจุดสกัดคัดกรองทางน้ำตามสั่งการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการอำนวยการและประสานงานในโครงการรับซื้ออาหารทะเลจากกิจการภาคประมงทะเลจังหวัดสมุทรสาครของ ศรชล. เป็นต้น

ทั้งนี้ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง การประมงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประกันความยั่งยืนของทะเล และการคุ้มครองแรงงานประมงตามแนวทางของสหประชาชาติต่อไป รวมทั้งพร้อมให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนในภาคทะเล โดยสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Hot line หมายเลข ๑๖๙๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปติดตามการดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายและการปราบปรามการค้ามนุษย์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง