ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL

Release Date : 06-01-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในกองเรือยุทธการ ร่วมจัดกิจกรรมมอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
  
    
  
  
 
การจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น และอุปกรณ์กีฬา ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับตัวแทนเยาวชน ในรูปแบบ NEW NORMAL ซึ่งในวันเสาร์ที่สองของสัปดาห์ ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ แต่เนื่องจากในปีนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กองเรือยุทธการ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจากการจัดแสดงทางทหาร เป็นการแจกของขวัญ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก และนักเรียนในพื้นที่สัตหีบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ เป็นสถานศึกษาหลักที่มีบุตรหลานของข้าราชการกองเรือยุทธการเข้ารับการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อทหารเรือและกองทัพเรือ 
  
  
การจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น ให้กับเด็กนักเรียนของกองเรือยุทธการได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่ยังคงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”