กองทัพเรือเตรียมความพร้อม จัดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน

Release Date : 09-01-2022 00:00:00
กองทัพเรือเตรียมความพร้อม จัดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน

กองทัพเรือเตรียมความพร้อม จัดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรับรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕
 
โดย พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ที่กำลังระบาดอยู่เป็นวงกว้างในขณะนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการแพร่ระบาด ดังนี้
  
  
 
๑.ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลัก สามารถให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีหอผู้ป่วยวิกฤต ห้องแรงดันลบ หอผู้ป่วยรวม และห้องแยก มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา ตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนถึงขั้นวิกฤติ
 
๒. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือ ใน ๓ แห่งซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้รวม ๑,๑๐๙ เตียง ประกอบด้วย
   - โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๕๔๔ เตียง
   - โรงพยาบาลสนาม ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๘๐ เตียง
   - โรงพยาบาลสนาม สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๘๕ เตียง
  
  
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือทั้ง ๓ พื้นที่ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและกำกับดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่ โดยที่ผ่านมา ได้ปิดการใช้งานชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ลดลงในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบกับ โรงพยาบาลสนามทั้ง ๓ พื้นที่ ทราบว่าจะพร้อมให้การสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ เป็นต้นไป 
 
นอกจากนั้นในส่วนของ ศูนย์พักคอย (Community Isolation: CI) ทางศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-๑๙ กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ CI ประจำหน่วย เพื่อรองรับกำลังพลในสังกัดที่ติดเชื้อฯ กลุ่มสีเขียว (อาการไม่รุนแรง) โดยมี หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ 
 
ที่สามารถจัดตั้ง ศูนย์ CI ประจำหน่วย หน่วยได้จำนวน ๑๕ หน่วย โดยหากตรวจพบกำลังพลติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง กรมแพทย์ทหารเรือ จะพิจารณาให้ผู้ป่วยดูแลรักษาตัวที่บ้าน หรือศูนย์พักคอย (CI) เป็นหลัก
 
โดยปัจจุบัน หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ มีการจัดตั้ง ศูนย์พักคอย (CI) จำนวน ๑๕ หน่วย พร้อมใช้งาน ๓๒ แห่ง อยู่ระหว่างปรับปรุง ๒ แห่ง มีจำนวนเตียง รวม ๒,๓๓๕ เตียง
 
เนื่องจากปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยปรากฎกลุ่ม Cluster ในหลายพื้นที่ ดังนั้นกำลังพลของกองทัพเรือได้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตราการรวมถึงมาตราการ DMHTT และมาตราการเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศคบ.) และ สาธารณสุข (สธ.) กำหนดอย่างเคร่งครัด และทางกองทัพเรือได้พร้อมให้การสนับสนุนสาธารณสุขเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ 
 
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำให้ข้าราชการกองทัพเรือ เพิ่มความระมัดระวังทั้งแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดตามที่รัฐบาลกำหนด และมาตรการตามที่ กองทัพเรือได้สั่งการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่