กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาค ๒ จัดเรือ ต.๑๑๕ สนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางทะเลในพื้นที่ในปฏิบัติการ Maritime Together

Release Date : 10-01-2022 00:00:00
กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาค ๒ จัดเรือ ต.๑๑๕ สนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางทะเลในพื้นที่ในปฏิบัติการ Maritime Together

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดเรือ ต.๑๑๕ สนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางทะเลในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดสงขลา เป็นประธานในปฏิบัติการ Maritime Together ทั้งนี้ มีเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฯ จำนวน ๗ ลำ ทำการตรวจเยี่ยม ตรวจค้นเรือประมง แบบ New normal ในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕