ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 12-01-2022 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียน เยาวชน และประชาชนจำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมอาชีพทำให้นักเรียน เยาวชน เกิดทักษะความรู้ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำต่อไป ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก หมู่ ๔ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
  
  
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด