สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธงประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 22-01-2022 00:00:00
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธงประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธงและผู้ช่วยนายธงประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ โดย นาวาเอกหญิง แจ่มใส พันทวี รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ฯ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
 
   หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของนายธง งานฝ่ายเสนาธิการ ประจำตัวผู้บังคับบัญชา การไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ มารยาททั่วไป การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ของนายธงตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายธงประจำผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร