โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

Release Date : 15-03-2022 00:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ เพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จะดำเนินการฉีดวัคซีน Pizer กระตุ้นภูมิเข็มที่ ๓ และ ๔ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือที่เคยได้รับวัคชีนโควิด-๑๙ ครบ ๒ และ ๓ เข็ม โดยกำหนดระยะห่างระหว่างเข็มตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น ก่อนกำลังพลกองทัพเรือ มีการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยดำเนินการดังนี้
 
- เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘๐๐ และจัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ และ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ในวันราชการ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ และ ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ผู้ที่ประสงค์จะรับวัคซีนสามารถลงทะเบียนจองผ่านช่องทาง Google form (click) โดยให้ติดตามวันนัดฉีดจากแอพพลิเคชันหมอพร้อม หลังลงทะเบียนจองคิว ๒ วันทำการ
 
- กรณีกำลังพลกองทัพเรือประสงค์รับวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มกระตุ้นภูมิเป็นวัคซีน AstraZeneca กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center วัคซีนโควิด โรงพยาบาลฯ หมายเลข ๐ ๒๔๖๐ ๐๒๑๗ ต่อ ๑๙ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๕๐๐
 
ขอให้หน่วยต่าง ๆ แจ้งให้กำลังพลในสังกัดทราบ และรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ และเข็มที่ ๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center วัคชีนโควิด รพ.ฯโทร. ๐ ๒๔๖๐ ๐๒๑๙ ต่อ ๑๙ ในวันราชการ เวลา ๑๙๐๐ - ๑๕๐๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ และ ๔ ให้กับกำลังพลกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง