ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดภูผาเบิก จังหวัดสงขลา

Release Date : 17-03-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดภูผาเบิก จังหวัดสงขลา

พลเรือตรี ชัยยุทธ ยกเลื่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ และจิตอาสาทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดภูผาเบิก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
  
  
 
วัดภูผาเบิก สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ ๓ เป็นวัดโบราณสถานที่เก่าแก่ของ อำเภอสิงหคร จังหวัดสงขลา ที่มีสถาปัตยกรรมของโบสถ์ที่แปลกตา เพราะมีความเป็นตึกก่ออิฐถือปูน ต่างจากสถาปัตยกรรมท้องถิ่นในละแวกนี้ ตัววัดตั้งอยู่ที่ไหล่เขาที่ถูกถากให้ราบเป็นขั้น ๆ เพื่อก่อสร้างศาสนสถาน ทำให้บริเวณวัดมีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา และสามารถมองเห็นตัววัดได้จากทะเลสาบสงขลา สันนิษฐานว่าสรา้งขึ้นใน ปีพุทธศักราช ๒๓๗๐ ในช่างรัชกาลที่ ๓ ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน ๓ รูป 
   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ฯ ได้ร่วมกันพัฒนาวัดภูผาเบิก ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ของ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย และกองทัพเรือต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดภูผาเบิก จังหวัดสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง