กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชู

Release Date : 24-03-2022 00:00:00
กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชู

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาในกองบัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชู อำเภอสัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
  
 
ด้วยมูลนิธิบ้านครูบุญชูเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีปัญหาหรือความบกพร่องทั้งทางด้านร่างกาย การเรียนรู้ สมาธิสั้น ฯลฯ โดยมีเด็กที่อยู่ในความดูแลประมาณ ๒๐๐ คน และในปัจจุบันมีเด็กประสบปัญหาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้มูลนิธิฯ ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งมีภาระในการดูแลเด็กมากยิ่งขึ้น กองเรือยุทธการจึงถือโอกาสนี้เข้าไปช่วยเหลือ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยุทธการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชู
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง