ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณชุมชนชายทะเล จังหวัดชลบุรี

Release Date : 24-03-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณชุมชนชายทะเล จังหวัดชลบุรี

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อภิรมย์  เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นาวาเอก นพดล บุญเจริญ รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และกำลังพลจิตอาสาของฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของเทศบาลเมืองสัตหีบ กำลังพลจิตอาสาของอำเภอสัตหีบ กำลังพลจิตอาสาของสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ กำลังพลจิตอาสาของสถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจน้ำ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันเก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณชุมชนชายทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
  
  
  
  
 
โดยฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา และทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ
 
  
  
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันเก็บขยะ ณ บริเวณชุมชนชายทะเล จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง