ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานซ่อมปรับปรุงบ้านพักและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา

Release Date : 09-05-2022 00:00:00
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานซ่อมปรับปรุงบ้านพักและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา

พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พลเรือโท ธานี แก้วเก้า รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานอนุกรรมการบ้านพักข้าราชการในกองทัพเรือ พลเรือตรี อรรถพล เพชรฉาย เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ พร้อมคณะ ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมถึงความก้าวหน้างานซ่อมปรับปรุงบ้านพักและระบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่บ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

  

  

  

  

ทั้งนี้ พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ และ พลเรือตรี มานพ สุรรัตน์ หัวหน้า สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารบ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ เขตพื้นที่บางนา ได้รายงานชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว ๑๐ ครอบครัว (สรรพาวุธทหารเรือ) จำนวน ๙ อาคาร และงานซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่บ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา ซึ่งในการตรวจพื้นที่ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือได้ตรวจสถานภาพที่พักอาศัย สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ภูมิทัศน์โดยรอบอาคารบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสภาพที่พักของข้าราชการกองทัพเรือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล