ผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 20-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

 

พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย เยาวชนชาย จำนวน ๑๗ คน เยาวชนหญิง ๑๓ คน นับถือศาสนาพุทธ ๗ คน และนับถือศาสนาอิสลาม ๒๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยน้อมนำวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครับ และสังคม

 

 

 

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ คณะเยาวชนได้ร้องเพลงดอกประดู่ และเพลงรวมใจไทยเป็นหนึ่ง พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาโบราณสถานในพระราชวังเดิม ต่อไป