ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 21-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕​ ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้รับทราบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ให้ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ พลเรือตรี อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้มีกำหนดการและสาระที่สำคัญ ดังนี้

การประชุมระดับผู้บริหาร ศรชล. ทั้ง ๗ หน่วยงานหลัก การชมนิทรรศการของ ๗ หน่วยงานหลักหัวข้อการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย ระบบควบคุมการปฏิบัติและติดตามสถานการณ์ทางทะเล C2 System การขจัดคราบน้ำมันในทะเล การปฏิบัติงานในศูนย์ PIPO สถิติผลการจับกุมการปฏิบัติงานด้านศุลกากร มหันตภัยขยะพลาสติกในทะเล และการคุ้มครองแรงงานภาคทะเล

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. มีเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. การพิจารณาให้ ศรชล. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO 
๑.๑ การเพิ่มอัตรากำลังพลในศูนย์ PIPO โดยจัดกำลังพลจาก ศรชล. และตำรวจน้ำ 
๑.๒ การเพิ่มชุดตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ( Flying Inspction Team ; Fit )
 
๒. ที่ประชุมฯรับทราบการกำหนดมาตราการและหลักปฏิบัติในการรับเรือท่องเที่ยวจากต่างประเทศของ ศรชล. ภายใต้ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(ศปก.ศบค.) และการจัดทำหลักสูตรการคุ้มครองแรงงานและปราบปรามการค้ามนุษย์ทางทะเลของ ศรชล.
 
๓. ที่ประชุมฯรับทราบกำหนดการฝึกที่สำคัญของ ศรชล.ดังนี้
๓.๑  การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. บูรณาการฝึกกับกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕  ในหัวข้อการฝึกการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน เพื่อนำเสนอระบบกลไกการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล และการฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยได้จัดการฝึกบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓.๒ การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. บูรณาการกับการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (C-MEX 2022) ในหัวข้อการต่อต้านการก่อการร้ายในทะเล และการฝึกตรวจค้นการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง(WMD) โดยกำหนดจัดการฝึกในห้วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓.๓ การฝึกผสม SOUTHEAST ASIA COOPERATION AND TRAINING 2022 (SEACAT 2022) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ กำหนดจัดการฝึกในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๓.๔ การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเรือโดยสารที่ประสบภัยทางทะเล (Passenger Ship Training) โดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย) กระทรวงคมนาคม ขอให้ ศรชล. เป็นแกนกลางในการจัดการฝึก โดยกำหนดจัดการฝึกในห้วงเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง