ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา (ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา)

Release Date : 28-06-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา (ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา (ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา) ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
  
  
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง รวมถึงการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา โมเดล" เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไปอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
 
การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เกษตรกรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์" การเยี่ยมชมโครงการประมง พร้อมชมสาธิตการเพาะพันธ์ปลา และการเลี้ยงปลา การเยี่ยมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักน้ำ และหมักแห้ง สำหรับเกษตรอินทรีย์ และ การเยี่ยมชมชมแปลงสาธิต โคก หนอง นา ,นาอินทรีย์  โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ บรรยายให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมทำกิจกรรมการทำเกษตรปลอดภัย ตามปรัชญาเกษตรกรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงการเยี่ยมชมการเพาะพันธ์ปลา

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา (ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง