กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าบก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Release Date : 09-08-2022 00:00:00
กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าบก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

พลเรือตรี ฉัตรชัย ศุกระศร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าบก ตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ความว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัว สร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า" ที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ได้จัดกำลังพล ยศ.ทร. ร่วมกับ คณะครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านบางเสร่ และผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ ชายทะเล อ่าวขาม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

  

   

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าบก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง