หัวหน้าโรงเรือเล็ก กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Release Date : 18-01-2023 00:00:00
หัวหน้าโรงเรือเล็ก กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นาวาเอก พรหมศร เฮ่ประโคน หัวหน้าโรงเรือเล็ก กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกำลังพลจิตอาสาฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ วิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

  

ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หัวหน้าโรงเรือเล็ก กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง