ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

Release Date : 23-01-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมอู่ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือโท สุทธิศักดิ์ บุตรนาค เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และ นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตลอดจนกำลังพล ในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนอุปสรรคและข้อขัดข้อง รวมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพลในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี กล้าหาญ อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ และโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นประการสำคัญ อันจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติ

 

 

 

 

ทั้งนี้ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมอู่ทหารเรือ ล้วนนับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งในด้านการรักษาเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามสงบ และยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง