รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวิ่ง RUN FOR HEALTH หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ครั้งที่ ๒

Release Date : 24-03-2023 00:00:00
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวิ่ง RUN FOR HEALTH หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ครั้งที่ ๒

นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รักษาราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวิ่ง RUN FOR HEALTH หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย เสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี เสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นไปตามนโยบายกองทัพเรือในเรื่องการสนับสนุนให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

  

  

ในการจัดกิจกรรมนี้มีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร และชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒,๐๑๕ นาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม สำหรับระยะทางในการวิ่งใช้พื้นที่ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือระยะ ๕ กิโลเมตร และระยะ ๑๐ กิโลเมตร การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวิ่ง RUN FOR HEALTH หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ครั้งที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง