รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

Release Date : 23-11-2022 00:00:00
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

นาวาเอก วิชชุ บำรุง รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากรมการขนส่งทหารเรือ ร่วมกับศูนย์ประสานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงกลาโหม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ และสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ณ วัดรังสีรัตนาราม (วัดป่าเชิงเลน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และความเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ได้มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียน ร่วมกับชุมชน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม
 
  
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง