ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่

Release Date : 29-03-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๔/๖๕ ณ ลานสวนสนาม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) โดยมี พลเรือโท อรรถพล เพชรฉาย เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจพลสวนสนาม ตลอดจนมอบถ้วยรางวัลการทดสอบความสามารถองค์บุคคลและลักษณะทหารดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล และรางวัลแก่หน่วยฝึกระดับกองพัน จำนวน ๕ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๘ รางวัล ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทและชื่นชมถึงความเข้มแข็งและระเบียบวินัยของนักเรียนพลกองประจำการ รวมทั้งมีพัฒนาการในการฝึกที่ได้แสดงออกมาได้อย่างสง่างามตามแบบของทหาร และย้ำว่าทุกนายเปรียบเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวทหารเรือ ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่จะต้องคอยดูแล บ่มเพาะให้ทุกนายได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทหารความเป็นผู้นำ และหล่อหลอมให้ทุกนายเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นเสาหลักของชาติ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือที่พร้อมเสียสละและอุทิศตนเพื่อชาติ ตามแบบอย่างของชายชาติทหารอย่างแท้จริง

  

  

  

ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกสอนแก่นักเรียน พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะดูนักเรียนทุกนายเป็นอย่างดีเหมือนกับลูกหลานในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำการรับใช้ชาติในกองทัพเรือ

  

จากนั้นผู้บัญชาการทหารและคณะ เดินทางไปยังโรงจัดเลี้ยง กองบังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อรับประทานอาหารร่วมกับนักเรียนพลกองประจำการผลัดที่ ๔/๖๕ ซึ่งนับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือกับนักเรียน

  

อนึ่ง กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติจัดตั้ง ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมทหารกองประจำการของกองทัพเรือ ตามหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา เป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์ โดยมีกระบวนการฝึกอบรมและปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้มีลักษณะทหารที่ดี ตลอดจนสามารถปรับสภาพร่างกายและสภาพจิตใจจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือน มาดำเนินชีวิตแบบทหารเรือได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ มารยาททหารเรือ ความรักและความสามัคคีในหมู่คณะอย่างถ่องแท้ อันจะนำไปสู่การเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือได้อย่างภาคภูมิ และสามารถปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างมีระบบระเบียบ

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ได้น้อมนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ มาบูรณาการกับการฝึกสอนอย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกฝังให้ทหารใหม่ทุกนายมีระเบียบวินัย มีความเป็นทหารเรือ มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติอย่างสมเกียรติชายชาติทหารเรือ