ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่วนกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 24-11-2022 00:00:00
 ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่วนกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ และ เลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ส่วนกลาง) อาคารโทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
  
 
โอกาสนี้ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงาน และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ศรชล. (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่มีนโยบายหลัก ๓ ด้าน ๑๗ หมุดหมายการพัฒนาที่มีความครอบคลุม ๑. ด้านธุรการ การกำลังพล และการส่งกำลังบำรุง ๒. ด้านแผนและนโยบาย และ ๓. ด้านการปฏิบัติ การฝึก และการบังคับใช้กฎหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ศรชล. ที่มุ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน
 
ทั้งนี้ ศรชล. มีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นในหลายมิติ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งอัตรากำลังพล ศรชล. ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยง พัฒนาการฝึกร่วมระหว่าง กองทัพเรือ กับ ศรชล. หน่วยงานในเครือข่าย ศรชล. ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) สร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ฝึกร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ยกระดับบทบาทนำร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลในระดับภูมิภาคและประเทศรอบบ้าน ฯลฯ โดยบรรจุในแผนปฏิบัติงานและการฝึกของ ศรชล. ตามนโยบาย ผบ.ทร. ที่เกี่ยวข้องกับ ศรชล.
 
  
 
โอกาสนี้ รอง ผอ.ศรชล. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. ณ ชั้น ๑๙ อาคารโทรคมนาคม บางรัก พร้อมแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของ ศรชล. พัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ขับเคลื่อนสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติต่อไป
 
สำหรับ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ถือได้ว่าเป็นผู้นำ ศรชล.ในยุคเริ่มแรก เคยดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ผลักดันการแก้ไขปัญหากรณีสหภาพยุโรปตัดสินใจให้สถานะใบเหลืองกับประเทศไทย เนื่องจากดำเนินการไม่เพียงพอในการป้องกัน ขจัด และยับยั้ง การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) กระทั่งสหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบเหลืองของประเทศไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาฯ เมื่อต้นปี ๒๕๖๒
 
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในส่วนกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก เชิงชาย ได้ผลักดัน พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จนกระทั่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ส่งผลให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ศรชล. เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและสั่งการเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบขนสินค้า และยาเสพติดเข้าประเทศทางทะเล สร้างผลงานและชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่วนกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง