รองเสนาธิการทหารเรือร่วมงานแถลงข่าวการจัดเทศกาล Water Festival 2023 “เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”

Release Date : 29-03-2023 00:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือร่วมงานแถลงข่าวการจัดเทศกาล Water Festival 2023 “เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย”

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานกิจการพลเรือน) เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดเทศกาล Water Festival 2023 “เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผช.รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดเทศกาล ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายอีกหลายภาคส่วน ณ ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

 

ทั้งนี้ เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๘ ซึ่งกำหนดจัดระหว่าง ๑๓ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ และจัดทั้งหมด ๔ ภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพฯ ๕ วัด ๖ ท่าน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ขอนแก่นและอุดรธานี ภาคใต้จัดที่ภูเก็ต และภาคเหนือจัดที่เชียงใหม่และลำพูน ภายใต้แนวคิด “ชื่นอุรา น่าสบาย” โดยเน้นการจัดแบบท่องเที่ยวโดยชุมชน “เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์” และมุ่งพัฒนาและสร้างประโยชน์ “บวร” อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ และมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย