กรมการขนส่งทหารเรือจัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Release Date : 30-03-2023 00:00:00
กรมการขนส่งทหารเรือจัดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กรมการขนส่งทหารเรือจัดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน ๗๒ รูป เป็นเวลา ๗ วัน ระหว่าง ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

  

กรมการขนส่งทหารเรือจัดพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจ่าทหารเรือพรรคนาวินเหล่าขนส่ง โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน ๑๒๐ คน

  

  

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กองทัพเรือกำหนดแนวทางให้นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ ๒ ทุกสถานศึกษา และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือชั้นปีที่ ๓ ได้บรรพชาสามเณร หรือศึกษาอบรมตามหลักศาสนาของตนเองก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา หรือศึกษาอบรมตามหลักศาสนาของตนเอง เป็นการขัดเกลาจิตใจ และสามารถนำความรู้ตามหลักคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา

  

การจัดโครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรในการบรรพชาสามเณรทั้ง ๗๒ รูป