ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือและทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่สัตหีบ

Release Date : 07-06-2023 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือและทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่สัตหีบ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ ทั้ง ๓ แห่ง ประกอบด้วย ๑. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ๒. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ และ ๓. ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามลำดับ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

 

 

 

การเยี่ยมชมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดทั้ง ๓ แห่ง ตลอดจนผลการดำเนินการตามแผนงานในการพัฒนาศูนย์ฯ ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างมีเมตตาธรรม เช่น การจัดให้มีการดูแลสุขภาพและรักษาโรค การทำหมัน การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง และเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัขสามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงได้ เพื่อให้พื้นที่หน่วยงานของกองทัพเรือสามารถควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดได้อย่างเป็นระบบ มีจำนวนสุนัขจรจัดที่สามารถควบคุมโดยไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือปลอดจากสุนัขจรจัดในพื้นที่กองทัพเรือ ตามเจตนารมณ์ของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

 

 

 

 

 

 

นอกจากการรับฟังการดำเนินการตามแผนงานอย่างมีมาตรฐานแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ และขอให้มีการประสานการทำงานให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการของศูนย์ฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกำลังพลในภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็นให้ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือทั้ง ๓ แห่ง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือและทั้ง ๓ แห่ง ในพื้นที่สัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง