ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ประจำปี๒๕๖๖

Release Date : 08-06-2023 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ประจำปี๒๕๖๖

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

 

 

พิธีไหว้ครูดนตรีของกองดุริยางค์ทหารเรือนั้นปรากฏตามหลักฐานว่าเริ่มมีขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๖ โดย จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อดีตเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทรงเริ่มพิธี และ พระยาประสานดุริยศัพท์ เป็นผู้อ่านโองการนำไหว้ครู นับจากนั้นเป็นต้นมากองดุริยางค์ทหารเรือได้ถือปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันพฤหัสบดีที่ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองดุริยางค์ทหารเรือ และหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงอัตรากำลังพลเพิ่มเติม โดยให้มีอัตราชุดการแสดงและนาฏศิลป์ ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ การไหว้ครูดนตรีจึงได้เปลี่ยนมาเป็น "ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์"

 

 

พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ถือเป็นพิธีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาศิลปิน จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์ ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่บรรดาศิษย์ที่มีอาชีพทางด้านศิลปะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาครูอาจารย์ และสำหรับศิษย์ใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยได้กระทำพิธีไหว้ครูเข้ากระทำพิธี "ครอบครู" ซึ่งเชื่อถือว่า ครู อาจารย์ จะช่วยดลจิตใจและเป็นกำลังใจให้เจริญก้าวหน้าในการดนตรี นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของศิลปินไทย ทำให้ศิลปินได้พบปะสังสรรค์เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบรรดาเหล่าศิลปินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และในโอกาสพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์มี ครู อาจารย์ ข้าราชการกองทัพเรือ ศิษย์เก่ากองดุริยางค์ทหารเรือ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์เป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและนาฎศิลป์ประจำปี๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง