เสนาธิการทหารเรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023

Release Date : 07-09-2023 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023

พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองทัพเรือไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ณ พื้นที่การฝึก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

โดยในระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นการฝึกขั้นที่ ๒ ซึ่งเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนทางยุทธวิธีทั้งการฝึกภาคสนาม / ภาคทะเล ในพื้นที่การฝึก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ สนามยิงปืนหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ ณ บริเวณหาดยาว และค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทย ระยะทาง ๔๕ - ๖๕ ไมล์ทะเลจากฝั่ง

การตรวจเยี่ยมในทุกสถานีและหัวข้อการฝึก เต็มไปด้วยความใส่ใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะผู้บังคับบัญชาทั้ง ๒ ฝ่าย โดยเริ่มต้นตรวจเยี่ยมการฝึกสถานีการดำรงชีพในป่า (Jungle Survival) ซึ่งเป็นการแนะนำจากครูฝึกของทางฝ่ายไทย ที่ทำการสอนและสาธิตอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลของฝ่ายจีนได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ต่าง ๆ ผลไม้และพืชต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ทั้งที่สามารถกินได้และกินไม่ได้ จากสภาพแวดล้อมของป่าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและดำรงชีพในป่าได้อย่างปลอดภัย ถัดไปเป็นการตรวจเยี่ยมสถานียุทธวิธีทหารราบยานเกราะ VN 16 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมฝึกและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจการใช้ยุทโธปกรณ์ประเภทนี้ต่อกัน ในสภาพแวดล้อมและโจทย์การฝึกซึ่งจำลองจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติการร่วม

หลังจากนั้นเสนาธิการทหารเรือเดินทางไปสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๕ บริเวณหาดยาว เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HADR บนฝั่ง ประกอบด้วยการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (ICC) ในการทำหน้าที่บัญชาการเหตุการณ์ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ เพื่อสั่งการไปยังชุดปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HADR ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมี และชำระล้างสารพิษ (DECON) และส่งต่อผู้ประสบภัยให้ชุกับปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (MERT) พร้อมด้วยการฝึกชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ติดอยู่ในอาคารสูง และส่งกลับผู้ประสบภัยมายังชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (MERT) ณ พื้นที่ชายหาด เพื่อทำการคัดแยกผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บ และทำการรักษาผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณโรงพยาบาลสนามบนชายหาด รวมถึงส่งผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ ด้วยการส่งกลับสายแพทย์ (Medical Evacuation: MEDEVAC) ทางเรือด้วยเรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) เป็นการเสร็จสิ้นโจทย์การฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HADR ภาคบก

​หลังจากจากนั้น เสนาธิการทหารเรือพร้อมคณะได้ออกเดินทางจาก หาดยาวด้วย เฮลิคอปเตอร์ Z-8C ซึ่งเป็นอากาศยานประจำเรือ CNS Simingshan ไปยังเรือ CNS Simingshan ณ พื้นที่การฝึกบริเวณอ่าวไทย เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกภาคทะเลบนเรือดังกล่าว ประกอบด้วยการฝึก HADR ในทะเล การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR) โดยใช้เฮลิคอเตอร์ แบบ S-76B (SEA HWAK) ของฝ่ายไทยในการค้นหาและช่วยเหลือ การฝึกการช่วยเหลือทางการแพทย์บนเรือ และการส่งกลับสายแพทย์ (Medevac) ซึ่งทางฝ่ายไทยได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกกับทางฝ่ายจีน บนเรือ CNS Simingshan ด้วย

ด้านการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ภาคบก ยังดำเนินการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัตการร่วมกันให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกทั้ง ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย การฝึกการปฐมพยาบาลสนาม (Field Medical) ดำรงชีพในป่า (Jungle Survival) การฝึกดำน้ำทางยุทธวิธี (Tactical Diving) การฝึกยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ (VN - 16) (Mechanized Tactical) ในส่วนการฝึกภาคทะเลมีความเข้มข้นและครบถ้วนตามหัวข้อการฝึก ซึ่งเน้นให้ทั้ง ๒ ฝ่ายได้ร่วมฝึกในมิติต่าง ๆ ของการปฏิบัติการในทะเลอย่างครบถ้วน ได้แก่ เรือผิวน้ำ อากาศนาวี และเรือดำน้ำ การฝึกภาคทะเลในวันนี้ประกอบด้วย การฝึกแปรขบวนทางยุทธวิธี (MANEX) / ถ่ายภาพ (PHOTOEX) การฝึกการรับ – ส่งสิ่งของในทะเล (Replenishment at sea : RAS) การฝึกการสร้างความคุ้นเคยเรือดำน้ำ (Submarine Familiarization) และการฝึกติดตามเรือดำน้ำ (TRACK EX) โดยเรือที่เข้าร่วมการฝึกภาคทะเลจะทำการฝึกจนแล้วเสร็จ และเข้าเทียบท่าเรือจุกเสม็ดในห้วง ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง