ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 14-09-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศรชล.เข้าร่วม และมี พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

 

 

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นในพื้นที่ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค ๓ ปรากฎสาระสำคัญที่น่าสนใจ คือ การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงานของ รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย การพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยบังคับใช้กฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ ได้แก่ การจัดการประชุมระดับผู้บังคับบัญชาตามกรอบความริเริ่มการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMLEI) ครั้งที่ ๙ ระหว่าง ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร่วมกับหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งมีหน่วยงานรักษาความมั่นคงทางทะเลจากมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ เข้าร่วมการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ศรชล. สำนักนายกรัฐมนตรี กับ หน่วยยามฝั่งเวียดนาม ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ศรชล. สำนักนายกรัฐมนตรี กับ หน่วยยามฝั่งเวียดนาม ในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล โดยมอบอำนาจให้ รอง ผอ.ศรชล.เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และ ผบ.หน่วยยามฝั่งเวียดนาม เป็นผู้แทนฝ่ายเวียดนาม การยกระดับการปฏิบัติในด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR) การจัดทำ(ร่าง)ระเบียบปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องแนวทางประสานงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในทะเล การเตรียมความพร้อมการวางแผนรองรับการขจัดคราบน้ำมันและมลพิษทางน้ำ 

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือในการพิจารณากลั่นกรองการบริหารงานของ ศรชล. ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ศรชล. โดยเมื่อคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ให้ความเห็นชอบจะได้เสนอขออนุมัติต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง