กองเรือยามฝั่ง

Release Date : 01-09-2002 00:00:00

 

ประวัติกองเรือยามฝั่ง

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ แล้วเมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๒ และ พ.ร.ฎ.ฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๒ จึงส่งผลให้การแบ่งส่วนราชการของ ทร. ตามโครงสร้างใหม่ มีผลตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ (ตามมาตรา ๒ ของ พ.ร.ฎ.ฯ) ในการนี้ กห.และ ทร. ได้อนุมัติใช้ อฉก. และ อจย. ของ กร. เล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย อฉก.หมายเลข ๒๑๐๐ กร. อฉก. หมายเลข ๒๑๑๐ กลน.กร. อฉก.หมายเลข ๒๑๑๑ กบร.กร. อฉก.หมายเลข ๒๑๑๒ นสร.กร. อจย.หมายเลข ๒๑-๑๒๑ หมวดป้องกัน กองร้อย บก.นสร.กร. และ อจย.หมายเลข ๒๑-๑๒๒ กองรบพิเศษ นสร.กร. แล้ว ให้ปรับย้ายเรือ ตกฝ. และเรือ ตกช จำนวน ๕๒ ลำ จาก กตอ.กร. ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ กองเรือยามฝั่ง (กยฝ.กร.)

ภารกิจกองเรือยามฝั่ง

         
มีหน้าที่จัดและเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการยามฝั่ง และการรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ทหารเรือ
 

กฎหมายและ พ.ร.บ.ต่าง ๆ มอบอำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือ จำนวน ๒๘ ฉบับ

พรบ. ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐
พรบ.ควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นๆในภาวะคับขัน พ.ศ. ๒๔๘๘
พรบ. สำรวจและห้ามกักกันข้าว
พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในพระราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
พรบ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๔
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕
พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
พรบ.กำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓
พรบ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทยพุทธศักราช ๒๔๘๒
พรบ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย  พ.ศ. ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐
พรบ.ศุลกากรพุทธศักราช ๒๔๖๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐
พรบ.ป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔
พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พรบ.จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่  ๑๐๓  ลง ๑๖ มี.ค. ๑๕
พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๔๓๐
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔
พรบ.กฏอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗

กองเรือยามฝั่ง ประกอบด้วย

หมวดเรือที่ ๑
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๑๑(๑๐ลำ)
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๙๑(๓ลำ)
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๙๔ (๓ ลำ)

  

หมวดเรือที่ ๒
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๙๑
-เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.๘๑
 
  
 
หมวดเรือที่ ๓
-เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๑
-เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.๒๑๓
-เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดเรือ ต.๒๓๑