ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
กองทัพเรือขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่า

กองทัพเรือขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่า

ยุทโธปกรณ์และโครงการต่างๆ ที่กองทัพเรือดำเนินการจะมีคุณค่าสมกับราคาเป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจร่วมกับกองทัพเรือ ให้สมกับเจตนารมณ์ที่กองทัพเรือ ตั้งปณิธานในการส่งมอบคุณค่าให้กับส้งคมที่ว่า "เป็นกองทัพเรือที่ประชาชน เชื่อมั่น และภาคภูมิใจ"

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒