เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เรื่องทั่วไป ทั้งหมด
รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมประชุมหารือข้อราชการระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมประชุมหารือข้อราชการระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) มอบหมายให้ พลเรือตรี ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นผู้แทนหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ณ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ชั้น ๓ อาคารรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓