โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองทัพเรือ

หน่วยงานกองทัพเรือ

ส่วนบัญชาการ
สำนักงาน เลขานุการกองทัพเรือ

สำนักงาน เลขานุการกองทัพเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ

กรมกำลังพลทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ

กรมข่าวทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ

กรมยุทธการทหารเรือ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมการเงินทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

กรมจเรทหารเรือ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทหารเรือ

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทหารเรือ

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)

ส่วนกำลังรบ
กองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ

ทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๑

ทัพเรือภาคที่ ๒

ทัพเรือภาคที่ ๒

ทัพเรือภาคที่ ๓

ทัพเรือภาคที่ ๓

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือสัตหีบ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมสารวัตรทหารเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ

ส่วนยุทธบริการ
กรมอู่ทหารเรือ

กรมอู่ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

กรมพลาธิการทหารเรือ

กรมพลาธิการทหารเรือ

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมสวัสดิการทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมการขนส่งทหารเรือ

กรมอุทกศาสตร์

กรมอุทกศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

ส่วนการศึกษาและวิจัย
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการ ทางทหารกองทัพเรือ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการ ทางทหารกองทัพเรือ

หน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ศรชล.ภาค ๑)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ (ศรชล.ภาค ๒)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ (ศรชล.ภาค ๒)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ (ศรชล.ภาค ๓)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ (ศรชล.ภาค ๓)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ศูนย์ ทสปช.ในทะเล)

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ศูนย์ ทสปช.ในทะเล)

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ฉก.นย.๔๑๑

ฉก.นย.๔๑๑

ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา

ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา

หน่วยงานอื่น ๆ ส่วนกำลังรบ
กองเรือตรวจอ่าว

กองเรือตรวจอ่าว

กองเรือฟริเกตที่ ๑

กองเรือฟริเกตที่ ๑

กองเรือฟริเกตที่ ๒

กองเรือฟริเกตที่ ๒

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์

กองเรือดำน้ำ

กองเรือดำน้ำ

กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือทุ่นระเบิด

กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ

กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ

กองเรือยามฝั่ง

กองเรือยามฝั่ง

กองเรือลำน้ำ

กองเรือลำน้ำ

กองการบินทหารเรือ

กองการบินทหารเรือ

หน่วยบัญชาการสงคราม พิเศษทางเรือ

หน่วยบัญชาการสงคราม พิเศษทางเรือ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ฐานทัพเรือสงขลา

ฐานทัพเรือสงขลา

ฐานทัพเรือพังงา

ฐานทัพเรือพังงา

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า

กองดุริยางค์ทหารเรือ

กองดุริยางค์ทหารเรือ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒

โรงเรียนวิวิฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด

หมู่เรือปราบปรามโจรสลัด

หน่วยงานย่อยส่วนยุทธบริการ
ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร.

ศูนย์ส่งกำลัง พธ.ทร.

ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ พธ.ทร.

ศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ พธ.ทร.

หน่วยงานย่อยส่วนบัญชาการ
กองการกำลังพลสำรอง

กองการกำลังพลสำรอง

หน่วยงานอื่น
การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง

สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง

ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายา

ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายา

ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ

ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ

สำนักงานทหารเรือหญิง

สำนักงานทหารเรือหญิง

คณะกรรมการบ้านพัก

คณะกรรมการบ้านพัก

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา

ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี บางนา

สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ

สำนักงานการกีฬากองทัพเรือ

สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี

สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี