คุณสมบัติทหารเรือไทย

Release Date : 23-01-2013 09:50:43
คุณสมบัติทหารเรือไทย

นายทหารเรือไทยควรมีคุณสมบัติที่สำคัญ ๕ ประการ คือ

๑. มีความรู้
     ๑.๑ จะต้องขวนขวายหาความรู้และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
     ๑.๒ รู้จักถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
     ๑.๓ รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์

 

๒. เป็นผู้นำทางทหาร
     ๒.๑ มีลักษณะท่าทางองอาจสมเป็นทหาร และมีความ เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
     ๒.๒ มีระเบียบวินัย
     ๒.๓ มีความสำนึกในหน้าที่ กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ
     ๒.๔ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
     ๒.๕ มีจิตใจแน่วแน่ไม่ท้อถอย
     ๒.๖ มีความอดทนพากเพียรและกระตือรือร้น
     ๒.๗ มีความริเริ่ม
     ๒.๘ มีความเป็นธรรม
     ๒.๙ มีไหวพริบ

 

๓. มีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี

 

๔. เป็นสุภาพบุรุษ
     ๔.๑ มีความเมตตา กรุณา เสียสละ ไม่อิจฉาริษยา
     ๔.๒ มีคุณธรรมและจริยธรรม
     ๔.๓ มีความสุภาพอ่อนโยน
     ๔.๔ รู้จักกาลเทศะ

 

๕. มีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาท