ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เข้าหารือและประสานการปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 13-01-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เข้าหารือและประสานการปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เข้าหารือและประสานการปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีหัวข้อสำคัญ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของกลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์กับกิจกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) รวมถึงเรื่องการปรับปรุงพัฒนาเรือหลวงโพสามต้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี วิวัฒน์ ทองอัมพร เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (เสธ.กปช.จต.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ๑ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ เข้าหารือและประสานการปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง