ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Release Date : 31-07-2020 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยมีหัวข้อหลักในการสัมมนา คือ แนวทางการบูรณาการร่วม การประสานการปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ร่วมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง