ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้กำลังพลกองทัพเรือทุกหน่วย ยึดมาตรการ ๑๘ ข้อ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่

Release Date : 07-04-2021 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้กำลังพลกองทัพเรือทุกหน่วย ยึดมาตรการ ๑๘ ข้อ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้กำลังพลกองทัพเรือทุกหน่วย ยึดมาตรการ ๑๘ ข้อ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่ ดังนี้   
๑. ให้หน่วยงานในกองทัพเรือ งด หรือเลื่อนกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (ยกเว้นการออกกำลังกาย โดยให้ใช้มาตรการป้องกัน โดยเคร่งครัด)
๒. หน่วยงานฝ่ายอำนวยการ ส่วนสนับสนุน ส่วนศีกษา ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดให้ปรับระบบการทำงานของกำลังพลเป็น Work from home (WFH) โดยให้ใช้ประโยชน์จาก ที่กำลังพลที่ลดเวลาในการเดินทาง ในการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น และให้มีมาตรการวัดประสิทธิภาพและผลงาน)
๓. หน่วยกำลังรบ หน่วยงานช่วยเหลือประชาชน ให้ดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 ในหน่วย แต่ให้ยังคงความพร้อมในการปฏิบัติการสูงสุด 
๔. ให้กำลังพลกองทัพเรือทั้งหมด ใช้มาตรการป้องกัน COVID-19 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคม การฆ่าเชื้อวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วย และ การใช้หน้ากากอนามัย กับให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ทุกหน่วยจัดให้มีสายตรวจภายใน เพื่อตรวจมาตรการป้องกัน COVID-19 ดังกล่าว และเอาผิดทางวินัยหากไม่ปฏิบัติตาม
๕. ให้กำลังพลทุกคนบันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน และให้หน่วยเหนือแต่ละระดับรวบรวมเก็บไว้ เพื่อที่กรณีมีปัญหา จะได้ติดตามประวัติได้โดยง่าย 
๖. งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 สูง ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจำเป็น
๗. ปรับลดงบประมาณด้านการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วน และปรับมาใช้ในการจัดหาแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน COVID-19 ที่จำเป็น เป็นส่วนรวม และกระจายอุปกรณ์ไปยังหน่วยต่าง ๆ ให้เพียงพอ
๘. ให้ทุกหน่วยสนับสนุนให้กำลังพลใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ ในการเข้าสถานที่ต่าง ๆ 
๙. ให้ทุกหน่วยใช้ระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในส่วนงานเอกสาร ให้ใช้ระบบ งานสารบัญอิเล็กทรอนิก กองทัพเรือ ยกเว้นที่ต้องเสนอออกไปนอกกองทัพเรือหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือทุกหน่วย ตรวจสอบแผนงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รอบนี้ และพิจารณาแนวทางแก้ไขและรายงานให้ทราบในโอกาสแรก
๑๑. สถานศึกษาให้ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด และให้เรียน Online เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ที่ตั้ง กลายเป็นพื้นที่เสี่ยง และ มีการระบาดของ COVID-19
๑๒. ฐานทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ ของ กองทัพเรือ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง กรณีพบการติดเชื้อให้เข้าควบคุมพื้นที่และให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กักตัว ตรวจเชื้อ ขนส่ง ฆ่าเชื้อ จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น รวมถึงดูแลพื้นที่ State quarantine)
๑๓. ให้สถานพยาบาล กองทัพเรือเตรียมพร้อมสูงสุด ทั้งในการป้องกันและการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
๑๔. ให้ผู้บังคับหน่วย ตรวจและสังเกตอาการติดเชื้อ COVID-19 (เป็นไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ของกำลังพลในสังกัดลงไป ๑ ระดับชั้น (ต่อ ๆ กันไป) ให้ลงไปถึงกำลังพลคนสุดท้ายของ กองทัพเรือ โดยดำเนินการทุกวัน หากผิดปกติให้รีบส่งตรวจทันที
๑๕. ให้ติดตามสถานการณ์ และมาตรการของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่
๑๖. จัดการแจกจ่ายวัคซีนให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนโดยเฉพาะผู้ที่การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูง โดยไม่คำนึงถึงชั้นยศ และอาวุโส 
๑๗. บังคับใช้มาตรการ D-M-H-T-T Distancing (อยู่ห่าง) Mask wearing (ใส่มาส์ก) Hand washing (ล้างมือ) Testing (ตรวจเชื้อ) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) กับทุกหน่วย
๑๘. ให้หน่วยกำลังในพื้นที่ต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรของกองทัพเรือในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจาก COVID-19 โดยเฉพาะการตรวจเชื้อ การให้การรักษาพยาบาล ให้กับชุมชนตามเกาะแก่งกลางทะเล และพื้นที่ชายทะเล ที่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุขพื้นฐาน
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้กำลังพลกองทัพเรือทุกหน่วย ยึดมาตรการ ๑๘ ข้อ ในการรับมือ COVID-19 รอบใหม่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง