กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกองทัพเรือ

Release Date : 29-06-2021 14:12:01
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกองทัพเรือ

ภารกิจของกองทัพเรือ

ภารกิจของกองทัพเรือมีที่มาจากการพิจารณาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐มาตรา ๕๒ “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขตและ
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ” พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ “กองทัพเรือมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพเรือ การป้องกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพเรือตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของรัฐบาล หน่วยเหนือที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่ให้อำนาจทหารเรือ จำนวน ๒๙ ฉบับ ซึ่งสามารถสรุปเป็นภารกิจของกองทัพเรือ ได้แก่

          ๑. เตรียมกำลังกองทัพเรือและป้องกันราชอาณาจักร

          ๒. รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

          ๓. พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

          ๔. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

          ๕. สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  และช่วยเหลือประชาชน

 

บทบาทของกองทัพเรือ

          จากภารกิจกองทัพเรือ และหลักนิยมของการใช้กำลังทางเรือ สามารถสรุปบทบาทของกองทัพเรือ ได้ ๓ บทบาท คือ

         ๑.การปฏิบัติการทางทหาร (MilitaryRole)

             เป็นบทบาทในการปฏิบัติการทางทหารเรือเพื่อป้องกันประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่กระทบต่ออำนาจอธิปไตย และเอกราชของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กำลังทางเรือที่เข้มแข็งปฏิบัติการด้วยความเฉียบขาด รุนแรง และเด็ดขาด

         ๒.การรักษากฎหมายและการช่วยเหลือ (Constabulary Role)

             เป็นบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  การรักษากฎหมายตามที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่ ๒๙ ฉบับ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ

         ๓.การสนับสนุนกิจการระหว่างประเทศ (Diplomatic Role)

             เป็นบทบาทในการใช้กำลังทางเรือสนับสนุนการดำเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐบาล และใช้แสดงกำลังเพื่อสนับสนุนการเจรจาต่อรองเมื่อมีการขัดกันในผลประโยชน์ของชาติ หรือเหตุการณ์วิกฤติที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติโดยตรง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทหารเรือ

         ๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

             (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF)

         ๒.พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

             (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/026/35.PDF)

         ๓.กฎหมายให้อำนาจทหารเรือ

             (http://www.judge.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/72)

         ๔.พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒

             (https://www.navy.mi.th/upload/pdf/thai_mecc.PDF)