คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านน้ำจำ และโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย

Release Date : 28-11-2021 00:00:00
คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านน้ำจำ และโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ นำโดย พลเรือตรี พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม นำน้ำใจจากส่วนกลางสู่ชนบท โดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ ได้นำอุปกรณ์อิเล็ทรอนิกส์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 ไปมอบให้โรงเรียนบ้านน้ำจำ อำเภอแม่สาย และโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนทั้งสองแห่งมีความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลความรู้จากแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เล่นกีฬากลางแจ้งให้เด็กนักเรียนได้ใช้ในการออกกำลังกายให้มีความแข็งแรงสู้ภัย COVID-19 โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการสำรวจความต้องการจากเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ที่ได้พิจารณาจากความต้องการเร่งด่วนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ทั้งนี้ทั้งโรงเรียนบ้านน้ำจำ อำเภอแม่สาย และโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดเจ้าหน้าที่ครูและนักเรียน และมีผู้นำชุมชนในระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน ๔๐ คน มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนำน้ำใจจากส่วนกลางสู่ชนบท โดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเดินทางเพื่อศึกษาภูมิประเทศของหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่มอบให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ในการเรียนการสอนให้เยาวชนเด็กนักเรียนในโรงเรียน การนำอุปกรณ์กีฬาไปใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยป้องกันการติดต่อของเชื้อโรคในปัจจุบัน จากความตั้งใจที่ริเริ่มให้มีกิจกรรมที่ดีของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๔ ครั้งนี้ที่ทางคณะฯ ได้นำสิ่งของแม้จะไม่ได้เป็นงบประมาณจำนวนมากแต่นับได้ว่าเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานที่ทำให้ครู เด็กนักเรียน ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงความตั้งใจ การมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน