ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา "โครงการรักษ์วัด"

Release Date : 28-11-2021 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา "โครงการรักษ์วัด"

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกำลังพลของ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๓ กรมสารวัตรทหารเรือ ร่วมพัฒนาวัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามกิจกรรมของทัพเรือภาคที่ ๒ "โครงการรักษ์วัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา ใกล้ชิด และผูกพันกับสถาบันศาสนา เสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธ์กับวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อวัดและชุมชนให้กับกำลังพลของ ทัพเรือภาคที่ ๒ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ต่อประชาชนในพื้นที่ มีวัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ วัด ได้แก่ วัดในพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๘ วัด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ วัด และ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ วัด โดยโครงการรักษ์วัด ของทัพเรือภาคที่ ๒ นั้น จะปฏิบัติเป็นวงรอบทุกเดือนอย่างต่อเนื่องในห้วงวันหยุดราชการ หรือในห้วงงานสำคัญ ๆ ของวัด กิจกรรมที่ดำเนินการนั้น ประกอบด้วยการพัฒนาและบำรุงรักษาวัดให้มีความสวยงาม ตลอดจนร่วมกิจกรรมงานบุญที่สำคัญของวัดในทุกโอกาส โดยการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ