ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 20-09-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือตรี อารยะ สิงหเสมานนท์ เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  นาวาเอก โชติรัตน์ อุตมเพทาย รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และนาวาเอก ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธี ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดงานพิธีอำลาชีวิต การรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนคุณงามความดีที่ได้อุทิศ กำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถ เป็นผลให้กองทัพเรือ มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้มีผู้ครบเกษียณอายุราชการ และขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ นาย

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง