รองเสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 06-06-2023 00:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ประกอบด้วย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา" ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมี พลเรือตรี กนกพล  พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และคณะให้การต้อนรับ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

 

 

 

 

สำหรับการประเมินแหล่งท่องเที่ยว กองทัพเรือในพื้นที่ของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของแหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ในการใช้ทรัพยากรกองทัพเรือเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้หน่วยรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวฯ ดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือให้ติดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (SHA) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น